Annonser

Det pratas mycket idag om högerextremism och populism, att detta är ett växande hot mot demokratin. Med extremhögern och menar man ofta nazister och fascister. Men är det sant att nazism och fascism är höger. Var står egentligen nazismen, fascism och de olika vänsterideologier på skalan. Vad är de olika ideologiernas syn på hur ett samhälle ska styras. Det finns självklart skillnad mellan de olika ideologierna men de har flera stora likheter och det är deras syn på individen. Samtliga tror på ett samhälle som är styrt enligt kollektiva tankegångar att individen måste offra en del privat. Staten ska styra och ofta med auktoritär regim.

Men vad tror de olika ideologierna och hur vill de att samhället ska styras.

Socialism

Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa ekonomiska och politiska problem. En ofta framhävd grundsats är att kollektivets bästa är individens bästa. Socialism är en ideologi som vill att staten ska styra i individen liv att man ska vara en del av ett stort kollektiv.

Kommunism

Kommunism är en ideologi där man vill att medborgarna ska ta över makten över all produktion och det ska styras av staten eller kollektiv som folk tror är annat än ett centralstyre av all makt.

Till en början brukar man ofta se ett samhälle som liknar marxism men övergår sedan till en allt mer centralstyrd och auktoritär regim. Man får en diktatur med ett centralstyre där en elit styr med närmaste undersåtar som tror och följer ideologin. Man får ett samhälle som påminner om en pyramid de längst ner är de som betyder minst i samhället.

Marxism

Marxister vill att man ska kollektivisera allt alla företag, jordbruk ska styras och drivas av folket i kollektiv men staten ska inte styra utan personalen i företagen. Inom marxismen är det också benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov. En marxist anser liksom alla socialistiska ideologier att arbetaren förtrycks och utnyttjas av de rika. De anser att stora grupper exploateras av de som äger produktionsmedlen, målet är att frigöra sig från detta genom att gemensamt utveckla ett klassmedvetande och införa ett mer jämlikt samhälle. Slutmålet är ett klasslöst samhälle där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov.

Fascism

Fascister vill att staten ska styra allt och man ska leva i kollektiv där personligt självbestämmande ska vara litet. Fascism är en auktoritär politisk ideologi. Fascismen förknippas ofta med en massrörelse, elitstyre och meningen är att individen är underställd statens behov. Fascismen motsätter sig alla “sektionsbaserade” intressen till förmån för samhället som en organisk helhet och motsätter sig därför oberoende fackföreningar, strejker, lockouter, frihandel och fri företagsamhet. Demokratins kvaliteter förnekas helt, särskilt en sådan grundad på parlamentarism eller maktdelning. Folkets intressen ska istället tillvaratas genom en “auktoritär” demokrati (även kallad “demokrati genom handling”) med allmänviljan i centrum. Fascismen hyser en positiv eller sanktionerande syn på våld som medel att uppnå målet.

Nazism

Nazism eller nationalsocialism som det heter är en ideologi där man vill att staten ska styra man tillåter privata företag men man vill att staten ska styra. Resultatet kommer bli en auktoritär stat som styr allt i individers liv. är en ideologi som i grunden har föreställningen om att folket – nationen – har ett högre värde i förhållande till den enskilde. I sin politiska utformning bygger åskådningen på ledarprincipen. Det främsta uttrycket för folket är dess ledare. Nationalsocialismen var den ideologi som dominerade politiken mellan 1933 och 1945 i Tyskland, även känt som Nazityskland eller Tredje riket. Landet styrdes då av Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet.

Höger/konservatism

Högern/konservatism vill att staten ska få så lite makt i individens liv som möjligt. Man ska få fritt starta bolag. Staten ska var liten och enbart göra de absolut viktigaste delarna som försvar, trygghet och istället låta folk och företag ta hand om så mycket som möjligt i samhället

Socialister förstår inte marknadsekonomi och varför det är ett bättre styrelseskick än socialism. Det har att göra med marknad ekonomin inbyggda flexibilitet. Jag skulle vilja betrakta marknadsekonomin mer som något naturlig något som kan se som en naturens lag, en lag som vi människor aldrig kommer att besegra.

Socialism leder till ett elitsamhälle där bara de som har de rätta åsikterna har det bra. Återigen kommer de som är duktiga på att utnyttja ett samhälle kunna bli de som hamnar på maktpositioner, på så sätt kommer systemet att bli ett elitsamhälle där få personer bestämmer över flertalet. Medan vanligt folk får leva enkelt och de som säger sanningen sätts i fängelse.

De ser sig som att de tar hand om varandra men vad händer med personer som har olika åsikter i ett kollektivt och centralstyrt samhälle. Resultatet är ofta fängelse eller utstötning och förlöjligande av personen. Vi ser allt oftare idag att socialister inte tolererar personer med avvikande åsikt men ser sig själva samtidigt som toleranta.

Så min fråga till socialister är att hur kan man påstå att nazism är höger när de vill som alla andra socialistiska ideologier att staten ska styra att man ska leva i ett kollektiv att privat ägande ska begränsas om inte helt avskaffas. Det finns ingen likhet mellan högern och nazism som socialister påstår. Socialister vill hela tiden få oss att tro att fascism och nazism samt kapitalism hör ihop för de hatar kapitalism och marknadsekonomi. När man läser och lyssnar på en socialists syn på högern märker man att vänstern gör allt för att misskreditera sina motståndare och beskylla andra för sina brott som de så ofta gör, utan att komma med fakta. Man vill hjärna länka ihop kapitalism, marknadsekonomi, nationalism, imperialism, rasism eller allt som de anser är fel lägger man på sin motståndare för att man ska kunna rentvå sina egna brott mot mänskligheten. Det är inte ovanligt att man gör som en del nazister som förnekar sina brott och förvrider sanningen.

Det måste också nämnas att flera av dessa ideologiers maktövertagande som i Ryssland/Sovjet, Tyskland, Italien, Spanien, Kina mm fler fick stöd av personer med pengar och makt. Det stå mycket skrivet om detta framför allt om vad som hände i Ryssland och Tyskland. Det var rika personer i bl.a. från USA som stödde båda dessa länders diktatursövertagande. Det finns också skrivet om detta om de övriga länderna. Så det är frågan är varför rika stöder totalitära ideologier och regimer och fortsätter att göra det som vi ser stödet för Kina.