Annonser

När jag tänker på islam så kommer jag att tänka på en vers ifrån bibeln, som jag tycker passar in så bra på islam.

Johannesevangeliet 8:44 Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader.

En religion som inte tycker det är fel att ljuga, en religion som är fylld med falskheter och lögner, snedvridning av sanningen och helt enkelt en massa antaganden som man vill påtvinga världen.

För att förstå islam så måste man lyssna på troende muslimer, före detta muslimer och icke-muslimer så inser man efter ett tag att någon inte stämmer, att någon inte säger sanningen. Den enda lösning till att förstå vad som är sant och falskt är att läsa de muslimsk religiösa böckerna koranen och Haditherna och för att få en egen syn och förståelse för vad islam verkligen står för. Det sämsta man kan göra är att lyssna på vad andra säger utan skaffa egen kunskap i ämnet som vanligt lita inte blint på andra, det är livsfarligt.

Det jag har märkt när man hamnar i diskussion med muslimer är att de inte är ärliga, något som man märker på hur de diskuterar och när de inte får som de vill. När en muslim inte får som denne vill så ändras deras beteende från en snäll och välvillig person till att bli nervärderande, hatisk person, de visar sitt sanna jag. De är så indoktrinerade i deras religion, att de inte accepterar att andra är kritiska och det är ett typexempel på en person som lever i en lögn och inte accepterar något annat reagerar.

Sedan hur de beter sig när någon bränner deras koran. Om jag som kristen ser att någon bränner bibeln, skämtar om kristendom eller gud gör en karikatyr av gud eller Jesus, som kristen bryr jag mig inte om det eftersom jag vet att personen inte vet vad denne gör och framför allt inte förstår kristendomen. En sak jag måste nämna att inte allt för länge sedan så praktiserade kristendomen samma sak, men var står det i bibeln att man ska bete sig på detta sätt. I bibeln står det tydligt att man inte ska bry sig om dessa vilsna själar! När man straffade folk för hädelse så följde man inte bibeln!

Annat är det med islam, som mördar, dömer till döden, skapar upplopp eller som de nu försöker göra införa lagar som förbjuder hädelser. För mig så bevisar det bara en sak att islam är en lögn för om den hade varit san så hade de inte brytt sig, en lögnare hatar sanningen. Islams gud är en mycket svag sådan med tanke på att denne måste hävda sig på detta sätt.

Men islam en religion som är en plåga för mänskligheten på många sätt inte bara genom terror, krig, brottslighet. Många islamister är faktiskt involverad i kriminalitet som drogförsäljning, våldtäkter utan att faktiskt ifrågasätta sitt beteende. Utan detta beteende har sitt ursprung från islam. För ett samhälle blir vad dess religion säger hur man ska bete sig. Ta till exempel buddism, hinduism, och kristendomen, de har till stor del fått sin kultur ifrån religionen utan religionen är basen för kulturerna. Från denna grund så kan man förstå varför ett hur ett samhälle är som det är, som vi kan se i den muslimska världen som ofta har auktoritära regimer ofta diktaturer där islam har all makt. Så man kan faktiskt ta verser från bibeln som faktiskt förklarar en hel del om islam.

Matteusevangeliet 7:17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.

Matteusevangeliet 7:20 Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.

Det finns många bevis på islams lögnaktighet, eftersom islam är en religion som i grunden är mycket aggressiv och hela tiden inriktad på expansion. Något som man inser när man ser hur muslimer beter sig i Europa och i andra länder. De anser det helt normalt att tränga ut och ta över. Vem har inte stöt på muslimer som ber på en gata i stan och då är de så många, så att ingen vågar gå fram och säga till dom att flytta på sig. Eller deras böneutrop som till skillnad mot kyrkans ringning som är mer som en skolans ringsignal när dagens lektion börjar eller när rasten är slut, den har ingen annan innebörd. Annat är det med islam där bönen är mer en symbol för dominans och islams överhöghet.

Man märker hur en muslim ljuger när muslimer gör en sak och säger en annan, därför att Islam ger muslimer rätten att ljuga och för olika anledningar. Inom islam så praktiserar man fyra olika sätt att ljuga, dessa heter Taqiyya, Tawriya, Kitman och Muruna. Skillnaden mellan dessa är när och hur dessa praktiseras. Det är deras handling som bevisar att detta är sant, jag har sett och hört det själv och ser hur det praktiseras i samhället.

Taqiyya (även stavat taqiya eller taqiyyah) taqiyya betyder bokstavligen “förebyggande”. Detta ger en muslim rätten att ljuga för att främja eller skydda sig själv och islam och har sitt ursprung ifrån Koranen, andra islamiska texter och Muhammeds handlingar. Att ljuga är för en muslim inte något fel eller omoraliskt utan en dygd och en plikt, samt att det är enbart en skam att bli upptäckt. Så en muslim kommer att ljuga för dig utan att denne känner någon skam, utan gör det som islam lär ut och då är man en god muslim.

Man får höra att detta enbart praktiseras av shiamuslimer för att de har varit en minoritet som blivit förföljd men varför skulle detta inte även användas mot en icke muslim. För Taqiyya används av de flesta muslimer för just att bedra och i deras ögon skydda sig och islam.

Ett bra exempel på hur en muslim kan ljuga är den svenska boken koranens budskap som är en mycket förskönande version och använd i kurser om islam på universitet och skolor. Man har rensat ut alla verser som rättfärdigar våld, terror och krig. Vilket ger de som läser islam en felaktig bild om islam.

Ett annat bra exempel på en muslim som utnyttjar taqiyya är vad man kan läsa på hemsidan.

https://politifon.wordpress.com/2014/08/25/taqiyya-och-muslimen-som-ljog/

En person som använder flera metoder i sina lögner men även faktiskt medger att detta praktiseras och kommer med ursäkter för den.

“The Apostle said Who will rid me of Ibnul Ashraf? Muhammad bin Maslama, brother of the Bani Abdul-Ashaf, said, I will deal with him for you, O Apostle of Allah, I will kiII him. Muhammad said, Do so if you can… All that is incumbent upon you is that you should try. He said, O Apostle of Allah, we shall have to tell Iies. He answered, Say what you like, for you are free in the matter.”

Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, page 307

Volume 4, Book 52, Hadith 269 “Profeten sade,” Krig är bedrägeri. “

Volume 7, Book 67, Hadith 427 ” Av Allah, och vill Allah, om jag tar en ed och senare hittar något annat som är bättre än det, så gör jag det som är bättre och sona min ed. “

Koranen 3:28 “De troende ska aldrig alliera sig med de otrogna istället för de troende. Den som gör detta förvisas från Allah. Undantagna är de som tvingas göra detta för att undvika förföljelse”

Koranen 9:29 ”Bekämpa dem som inte tror på Allah eller på den sista dagen och som inte anser olagligt vad Allah och hans budbärare har gjort olagligt och som inte antar sanningens religion från dem som fick Skriften – slåss tills de ger jizyah villigt medan de är ödmjuka.”

Koranen 9:123 ” O du som har trott, kämpa mot dem som inte tror på dig och låt dem finna hårdhet i dig. Och vet att Allah är med de rättfärdiga.”

Koranen 16:106 ” Den som inte tror på Allah efter sin tro … utom en som tvingas (att avstå från sin religion) medan hans hjärta är tryggt i tron. Men de som villigt öppnar sina bröst för vantro, mot dem är vrede från Allah, och för dem är en stor straff”


Koranen 48:29 ” Muhammad är Allahs budbärare; och de med honom är kraftfulla mot de icke troende, barmhärtiga inbördes. Du ser dem böja och böja sig [i bön], söka överflöd från Allah och [Hans] nöje. Deras märke är på deras ansikten från spår av nedgång. Det är deras beskrivning i Torah. Och deras beskrivning i evangeliet är som en växt som producerar dess avskjutningar och stärker dem så att de växer fasta och står på sina stjälkar och gläder såarna – så att Allah kan uppröra dem som inte tror. Allah har lovat dem som tror och gör rättfärdiga gärningar bland dem förlåtelse och en stor belöning.”

Tawriya är en doktrin inom islam som rättfärdigar en vit lögn, för tawriya definieras som döljande, och kallas “kreativ lögn” som exempel innebär att om man “ligga under ed” så är det OK att bryta edens avsikt, så länge du inte bryter edens bokstav.

Tawriya, en doktrin som gör det möjligt att ljuga i praktiskt taget alla omständigheter även för muslimer, det gäller bara att vara kreativ i sin lögn. Detta anses vara legitim enligt sharialagen. det utgör inte “lögn”, vilket i islam annars är förbjudet, utom i tre fall: att ligga i krig, ljuga för sin make och ljuga för att förena människor. För dessa undantag tillåter sharia muslimer att ljuga fritt utan tawriya-strikturer, det vill säga utan behov av kreativitet.

Användes ofta av Muhammed för att muslimer eftersom det räddar dem från att ljuga och därmed synda.

Koranen 5:31 ” Sedan skickade Allah en kråka som letade i marken för att visa honom hur man döljer sin brors skam. Han sa, “O ve mig! Har jag misslyckats med att vara som denna kråka och dölja min brors kropp?” Och han blev av det beklagande.”

Kitman ordet kitman kommer från verbet katama, vilket betyder att dölja.

Kännetecknas av att någon bara berättar en del av sanningen, en annan vanlig användning av kitman är att citera fredliga passager från Koranen som inte längre gäller eftersom inom islam gäller den senaste versen som oftast är med om våld. Precis som verserna nedanför

Koranen 2:256 ” Det ska inte finnas något tvång i acceptans av religionen. Rätt kurs har blivit tydlig från fel. Så den som inte tror på Taghut och tror på Allah har tagit tag i det mest pålitliga handtaget utan brott i det. Och Allah hör och vet.”

Koranen 3:83 ” Så är det annat än Allahs religion som de önskar, medan de till honom har underkastat (alla) de som finns i himlen och jorden, villigt eller genom tvång, och för honom kommer de att återlämnas?”

Koranen 22:39 ” Tillstånd (att slåss) har givits de som kämpas, för att de har begått orätt. Och verkligen är Allah kompetent att ge dem seger.”

Koranen 9:5 ” Och när de heliga månaderna har gått, döda sedan polyteisterna vart du än hittar dem och fånga dem och belägra dem och sitta och vänta på dem på alla platser i bakhåll. Men om de omvänder sig, upprättar bön och ger zakah, låt dem gå vidare. Allah är verkligen förlåtande och barmhärtig.”

Koranen 5:32 ” På grund av detta förordnade vi Israels barn att den som dödar en själ om inte för en själ eller för fördärv [gjord] i landet – det är som om han hade dödat mänskligheten helt. Och den som räddar en – det är som om han hade räddat mänskligheten helt. Och våra budbärare hade verkligen kommit till dem med tydliga bevis. Då var det faktiskt många av dem, även efter det, över hela landet som var överträdare.”

Koranen 5:33 ” Faktum är att straffet för dem som strider mot Allah och Hans budbärare och strävar efter att jorden [orsakar] korruption är inget annat än att de dödas eller korsfästs eller att deras händer och fötter avskärs från motsatta sidor eller att de förvisas från landet. Det är för dem en skam i denna värld; och för dem i det följande är ett stort straff,”

Muruna betyder att använda “flexibilitet” för att smälta in hos fienden eller omgivningen. Som att låta sig integreras och ta till sig värdlandets åsikter men mest för syns skull, samtidigt kan personen vara lika fundamentalistisk och tycka att sharia är rätt och tycka att ISIS är sann islam.

Detta ger en muslim rätten att avvika ifrån islamska lagar som att raka av sig skägget, ha västerländska kläder eller till och med dricka alkohol eller gå på strippklubbar för att smälta in bland icke-muslimer för att få oss att tro att personen inte är en fundamentalist och därmed släppa in personen.

Koranen 7:26 ” Vi upphäver inte en vers eller låter den glömmas bort förutom att vi frambringar [en] bättre än den eller liknande den. Vet du inte att Allah är över allt kompetent?”

Tyvärr kan västerländska personer lätt luras eftersom det inte finns några tecken på skuldkänslor när de bedrar och lurar folk. För att de gör exakt vad Allah vill att de ska göra för att främja islam.

Islam är en lögnens religion och en muslims beteende visar varifrån islam kommer. Att man får ljuga och bedra enbart för att förbättra sin och islams syn i andras ögon är ett bedrägligt beteende som gör det omöjlig att tro på vad en muslim säger.

I ett Sverige som är riktigt okunniga om islam och har indoktrinerats i att tro att enbart vita är onda och att vi är de som har gjort allt fel i historien. Gör att många i väst är väldigt naiva och inte är villiga att se sanningen om islam som är vårt samhälles fiende.

När man diskuterar med en muslim så ska denne alltid bevisa varifrån denne fått sina idéer och åsikter samt se muslim som en lögnare för det är vad denne är.

Källor

Bibeln

Koranen

Haditherna

https://www.meforum.org/2538/taqiyya-islam-rules-of-war

https://www.newageislam.com/islamic-q-and-a/kaniz-fatma-new-age-islam/is-taqiyya-used-to-deceive-non-muslims/d/120181