Annonser

Sveriges energiförsörjning kommer i framtiden att bli svårare att upprätta om de styrande får som de vill. Man kan inte bara skylla på MP för de andra partierna följer samma dåraktiga agenda. Allt för att uppnå denna idé om klimatneutralitet som man har som satt upp som mål och är en agenda som de styrande i Sverige har sagt att vi ska gå före de andra.

Sverige skrev tyvärr på detta klimatavtal i Paris 2015 som är baserad på en lögn.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/

De mål man ska uppfylla enligt mål 7 som är en del av FN hållbart samhälles 17 huvudmål samt 69 delmål som man anser att man måste uppfylla för att vara hållbar.

Delmål för mål 7

7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

7.a Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik, samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.

7.b Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/billig-och-ren-energi/

Tyvärr så har vår regering gjort det tydligt att man kommer att genomföra detta avtal fullt ut genom den klimatpolitisk som man bedriver tillsammans med MP, S, C och L samt även M, KD och SD är inne på samma kurs. Trots att det finns enorma fel och brister i denna politik så fortsätter man i samma bestämda kurs.

Hur framtiden kan se ut och det är med stor sannolikhet att det är på detta vis den kommer att bli på detta sätt enligt den rapport naturskyddsföreningen kommit med.

Enligt rapporten “Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem” från naturvårdverket så ska all kärnkraft fasas ut liksom all kol och olja, de ska ersättas till stor del av vind och solceller. Det som är intressant med denna rapport är att den följer den agenda som våra politiker och energibolag har. När man stänger ned alla olja och kol samt kärnkraft, för att i deras ögon rädda världen ifrån en inbillad klimatkris.

Anledning till att jag använder mig av naturskyddsföreningen rapport är att det verkar stämma in på planen för Sveriges framtida energiförsörjning oavsett vem som gör den så är det så den kommer att se ut.

Enligt naturskyddsföreningen så ska elsystemet 2040 består av 90 TWh vindkraft, 68 TWh vattenkraft, 15 TWh solcellsel och 3 TWh kraftvärme. Elproduktionen ökar från 161 TWh till 176 TWh och nettoexporten ökar från 19 TWh till 22 TWh. Fjärrvärmesystemet har krympt något genom energieffektivisering och består av 9 TWh kraftvärme, 8 TWh solvärme, 9 TWh värmepumpar och 13 TWh spillvärme.

Alla fossila bränslen är utfasade, genom  och elektrifiering minskar biobränsleanvändningen från 142 TWh till 106 TWh. Totalt används 132 TWh svensk biomassa för energisyfte, men eftersom förädlingen sker i Sverige uppstår omvandlingsförluster.

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/rapport-hallbar-energi

Idag så står fossila bränslen tillsammans med kärnkraft för en stor del av energiproduktionen som de styrande vill ersätta med vind och solceller.

Den totala elproduktionen i Sverige 2019 uppgick till 164 TWh.

Vattenkraften stod för 65 TWh, vilket är 39 procent av Sveriges totala elproduktion.

Kärnkraften stod för 64 TWh år 2019, vilket motsvarar 39 procent av den totala elproduktionen i Sverige.

Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el.

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elproduktion/

Bilden nedan tar all form av energiproduktion som både till el samt transporter och uppvärmning och hur den används. Bilden är ifrån naturskyddsföreningen och i den har man missat att skriva med kärnkraftens del.

 

OBS dessa diagram är väldigt dåliga och visar faktiskt att de har lite kunskap om energiproduktionen och energiförbrukningen är i Sverige. kärnkraften har fel belopp och är lagt tillsammans med omvandlings och överföringsförluster. Kärnkraft står inte för 186 utan mer som vattenkraften 65. Samt att i det andra diagrammet så har inte vindkraft några förluster utan det finns bara hos biobränslen.

Dagens energiproduktion ser ut som nedan bild där kärnkraft står för en stor del av produktionen tillsammans med ”fossila” och vattenkraft.

Enligt denna rapport som mycket väl kommer att bli uppfyllt för det verkar som om det är denna plan eller en annan plan som är mycket lik denna som våra styrande arbetar efter.

För att vi ska kunna göra en omställning till vad de kallar för hållbart samhälle så kommer energianvändandet att halveras.

Sedan skriver naturskyddsföreningen:

”Slutligen visar det tydligt hur ineffektiv kärnkraften är på grund av dess stora omvandlingsförluster.”

Enligt naturskyddsföreningen så försvinner 2/3 av all energi i kärnkraften vilket är en stor lögn som de kommer med. Kärnkraft är ett av de mer effektiva energislagen vi har. Men eftersom de är emot denna kraftkälla så kommer de med direkta lögner.

Enda anledning till att man lägger ned kärnkraft är ideologiska och har inget med någon dålig lönsamhet. Enda anledning till att kärnkraften gick dåligt var att man hade hög skatt. Kärnkraft tillsammans med vattenkraft subventionerar vindkraft och solceller.

Har själv arbetat med redovisning av vindkraft och under de år som jag arbetade med dessa så har de aldrig på egen kraft gått med vinst utan varit enorma förlustmaskiner. Trots att man använt sig av elcertifikat som subvention så går de inte med vinst.

Vindkraft betalas inte med lån utan med räntelösa aktieägartillskott, från vatten och kärnkraft, vilket gör att de subventioneras mer än vad man kan se enligt resultaträkningen. Enbart en ränta på 2,5 % hade fördubblat förlusterna i dessa vindbolag.

För att vindkraften ska bli lönsam utan någon form av subvention så måste elpriserna minst fördubblas. Vilket gör att de som bor i villa kommer att få enormt större elräkning.

Det är en stor post som är intressant och det är omvandlings och överföringsförluster på 146 som de tar upp. Dessa förluster ska i det nya energisystemet ska minska ifrån 146 till 44 genom som de säger effektiviseringar. Trots att det är bevisat att vindkraften i sig skapar effektivitetsförluster och behov att bygga ut vårt eldledningssystem eftersom elproduktioner varierar så mycket.

Alla energislag har förluster bl.a. tack vare att våra elledningar då det finns motstånd i dessa som gör att en del av elen omvandlas till värme. Samt det finns även förluster när de producerar elen vilken vindkraft har stora då deras produktion inte är lika jämn som de andra kraftslagen som kärn- och vattenkraft. Det kommer därför att krävas stora utbyggnader av kraftledningar. Något som man har bortsett ifrån.

Det man kan se att de planerar är.

En stor utbyggnad av vindkraft, trots alla de problem som detta energislag har skapat så ska de trots det 5 dubbla antalet vindkraftverk enligt denna rapport.

Sedan ska man satsa stort på solceller som i vårt klimat, där solen inte lyser lika mycket året om och att när vi behöver el som mest så genererar denna energislag minst. Sedan tvärt om när vi minst behöver den under semestrarna, då industrin inte förbrukar lika mycket energi då går detta energislag för fullt, vilket egentligen betyder om de vill att solceller ska bidra så mycket, så måste man göra stora investeringar eftersom de under halva året genererar väldigt lite el. Resultat stort överskott av el under somrarna.

Sedan så ska kärnkraft samt ”fossilbränslen” försvinna som tillsammans står för över 200 TWh.

Sedan så tror de att vi ska kunna producera tillräckligt med el att för att exportera mer än idag.

Mellan 2

017 och 2018 minskade elproduktionen från vindkraften med cirka 5 procent. Det beror på att det blåste mindre 2018 än 2017.

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/elektricitet-i-sverige/

Det ser mörkt ut för Sverige inom många områden och denna agenda om hållbart samhälle bygger på en lögn om att användandet av ”fossila” bränslen skulle vara skadlig för miljön

Vi kommer att tvingas att halvera energiproduktionen för det finns inga möjligheter att kunna producera lika mycket energi med de produktionsmedel de vill använda. Detta kommer i sin tur att tvinga oss att halvera energiförbrukningen och det som kommer att få lida är industrin eftersom den är beroende av ett fungerande energiproduktion. Vilket kommer att leda till att många jobb försvinner samt kraftigt minskad export. Det kommer att tvinga Sverige att importera mer. Allt detta kommer att göra Sverige till en mycket fattigare land med större misär och motsättningar. Tillsammans med alla andra problem Sverige har idag och den nuvarande lågkonjunkturen tack vare covid 19 och alla andra problem som våra kommuners ansträngda ekonomi.

Sedan så kommer bara en del att få råd eller rätten att få äga en bil som de säger att ca 2,5 miljoner bilar, något som jag tror kommer att bli mycket färre i framtiden och enbart eliten kommer att få äga en bil. Orsaken är att det finns en stor brist på de metaller som används i batterier. Som kommer att göra dessa bilar mycket dyra samt att hur länge håller ett batteri. Det blir inte heller bättre av att bilarna drivs av el som kommer att bli brist på.

Den framtida elbristen kommer att leda till att elpriserna kommer att gå upp kraftigt. Bli inte förvånad om att vi kommer att få elpriser som är 2–3 gånger högre än idag och kanske till och med högre. Allt detta säger en sak att industrin kommer att till stor del att försvinna framföra allt exportindustrin om inte de kan ta ut högre priser. I alla fall så kommer efterfrågan att minska kraftigt på varor, man kommer att använda diskmaskin, kyl och frys längre innan man köper nya.

För den egentliga agendan är att rädda världen genom att göra oss alla fattigare framföra allt vi i väst som enligt denna tro har en skuld emot moder jord. Orsak det var vi i väst som började med industrialismen, något som dessa globalister/ elit anser är en stor synd. Denna agenda om global uppvärmning började för ca 150 år sedan och precis efter att industrialismen hade börjat.

Stoppa vindkraftsutbyggnaden. Professor Per Fahlén beskriver problem med vindkraften.

https://www.youtube.com/watch?v=IFHEdn7XceY&list=PL4s0FgTKoX0JofsYPt_XtP0zUZ1OAco2n&index=2