Annonser

Vi har sedan barn fått höra den vetenskapliga teorin om hur allt kom till och så pass mycket att ingen idag ifrågasätter den. Men läser man om religion och då mytologier så ser man faktiskt en likhet. Säg att man tar bort alla gudar i skapelsen och alla de berättelser som man idag vet är helt felaktiga. Vad får man då, en historia som big bang för det är precis vad det är. En uppdiktad historia som man har kommit fram till inte genom vetenskap utan religion.

Ett utdrag ifrån Wikipedia om big bang

”Termerna big bang och steady state myntades av astronomen Fred Hoyle under en radiointervju i BBC den 28 mars 1949. Hoyle var en brittisk astronom och science fiction-författare.

Big bang eller stora smällen är den mest vedertagna kosmologiska teorin om universums tidiga utveckling. Teorin täcker tidsperioden sedan universum var mycket, mycket ungt och fram till idag. Universums utveckling tog sin början för cirka 13,8 miljarder år sedan, då rymden började expandera. Universum var då extremt tätt och varmt, och hela det observerbara universum var koncentrerat i en punkt. Rum, tid och materia uppkom alla vid big bang. Den snabba expansionen har resulterat i vårt nuvarande kalla och glesa universum, men det finns kvar värmevågor från big bang, som stora antenner kan fånga upp.

Termen big bang i sig är dock något missvisande då det inte handlar om en explosion av materia i en tom rymd utan i stället om en expansion av rummet som materian befinner sig i.

I princip förutsäger den traditionella big bang-teorin att universum uppstår ur en singularitet vid tiden 0.”

Därför täcker inte big bang detta allra tidigaste skede eller ursprungstillståndets precisa karaktär. I stället beskriver den hur universum utvecklats efter en viss tidpunkt, vilken ofta tas som slutet av inflationsfasen, men andra möjligheter har också diskuterats. En sådan möjlighet är att vårt universum skulle kunna när en stjärna kollapsar till ett svart hål.

En sak som är intressant är varför man inte vill eller kan förklara hur allting startade. Vad var det som satte igång big bang och varför. Det har man inte get någon förklaring till, för den förklaringen vill man inte ge. Därför att då skulle man avslöja denna idés ursprung och varför man har gjort denna till en accepterad teori.

Det är viktigt att notera att big bang inte är en explosion i den vanliga meningen att vi från början har haft en samling av materia som legat stilla i ett i övrigt tomt universum, och att denna materia sedan kastats ut i det omgivande tomrummet. Ett sådant scenario är inte förenligt med den kosmologiska principen som säger att universum ser likadant ut överallt. Big bang är i stället en expansion, där avståndet mellan två godtyckliga partiklar, vilka kan vara två atomer eller två galaxer, eller någonting annat, ökar med tiden genom att själva rummet växer på grund av att skalfaktorn a(t) växer med tiden.

Detta är den officiella och accepterade teorin om hur allt skapades som så mycket annat går emot den kristna versionen att allt skapades av gud. Så man kan säga att vi har två skapelseberättelser som konkurrerar om följare och troende för detta är tro och inte vetenskap. Frågan är bara vilken är san och varifrån dessa har sitt ursprung. Den bibliska skapelseberättelsen vet alla om men inte varifrån big bang kommer.

En annan enklare förklaring av big bang och det som är intressant är att allt kommer ifrån en punkt.

Big Bang kallas teorin om universums födelse. Allting började från en punkt, en singularitet, där all materia var samlad. Utanför denna punkt fanns ingenting, inte ens tid. Av någon anledning exploderade den vilket ledde till att universum expanderade och materia spreds ut i rymden. Enligt Big Bang teorin tog det mindre än en sekund att blåsa upp universum till, i stort sett, den storleken det har idag (inflationsteorin).

https://fysik.ugglansno.se/big-bang/

Det är denna förklaring av en punkt innan allt expanderade som är så intressant och faktiskt visar varifrån denna teori kommer ifrån.

Det finns en annan förklaring av denna big bang och det är att denna också har sitt ursprung i en religion. Den religionen kallas ofta för kabbalism och är en del av mysterieskolan och finns i alla hedniska religioner.

Vi börjar med tiden innan den ”vetenskapliga” big bang.

Punkten symboliserar början som alltid expanderar till en cirkel som symboliserar evigheten eller det obegränsad storlek som vårt universum är. Det ska tilläggas att det finns de som tror att universum kommer att expandera och sedan sluta med denna expansion och sedan krympa ihop till ett svart hål. Vilket passar också in i denna mysterieskolas tros uppfattning att allt föds lever och dör. Samma sak symboliserar den indiska gudarna Brahma skaparen, Vishnu uppehållaren och Shiva förstörare.

Inom Kabbalismen pratar man om att anden eller gud består av tre delar Ain, Ain soph och Ain soph aur. Inom mysterieskolan så ser man gud mer som en kraft och ingen person.

Thus the nature of the Supreme One is considered to be threefold, and from this threefold nature the powers and elements of creation were reflected into the Abyss left by the motion of AIN SOPH towards the center of Itself. The continual motion of AIN SOPH towards the center of Itself resulted in the establishment of the dot in the circle. The dot was called God, as being the supreme individualization of the Universal Essence. Concerning this the Zohar says:

“When the concealed of the Concealed wished to reveal Himself He first made a single point: the

Infinite was entirely unknown, and diffused no light before this luminous point violently broke through into vision.”

I denna förklaring så kan man se denna cirkel som en sfär eller ett oändligt stort område som blivit vårt universum.

Den kabbalistiska skapelsemyten

Enligt den kabbalistiska skapelsen så började allt som en punkt.

Denna punkt kallas för tomheten eller vakuumet av ren ande då inget fysiskt fanns som sedan expanderade. Denna första del i skapelsen kallas i kabbalismen Ain.

Sedan så skapades nästa del som visas som en punkt och den kallas för Ain soph och är det första mörkret eller obegränsad och gränslöst som kom till.

Denna punkt expanderade också till en cirkel.

Efter det så kom skapade ytterligare en punkt. Nu kom obegränsade ljuset till och den kallas för Ain soph aur inom kabbalismen.

Som i sin tur expanderade till en cirkel

Till slut kom den mer fysiska världen till och det är här som big bang började när det kabbalistiska livets träd skapades på samma sätt. Enligt denna tro så skapades allt ifrån en punkt där all materia har sitt ursprung. Vilket man kan känna igen ifrån denna teori om detta big bang i tidens början dör även mysterieskolan ser det som starten för tiden.

The appearance of the ten spheres (Sephiroth) out of Nothing is as a flash of lightning or a sparkling flame, and they are without beginning or end. The Word of God is in them when they go forth and when they return. They run by His order like a whirlwind and prostrate themselves before His throne.

Dessa Sephiroth symboliseras i sin tur som en del av skapelsen och sina cirklar, tills man kommer ned till den lägsta och det är jorden och dess undervärld som man har inom hedniska religioner.

Olika former av skapelsesymboler.

Hakkorset

Man kan även göra en cirkel runt hakkorset som symboliserar tid.

Hakkorset kan ses som 5 st fyrkanter.

Den stora eller hela hakkorset symboliserar ande den första skapelsen eller Ain, Ain soph, Ain soph aur.

Sedan så kan man dela upp hakkorset i fyra mindre fyrkanter som symboliserar de alkemiska elementen eld, vatten, luft jord.

Pentagram

Man kan även göra en cirkel runt pentagrammet som symboliserar tid.

En symbol som ofta används i muslimska moskéer.

Davids stjärna symbolisera också skapelsen enligt den kabbalistiska tron och är inte en judisk symbol. Eftersom bibelns religioner judendom och kristendom är emot detta.

Så vi kan sägas vara lurade än en gång av de som styr världen och gör så mycket för att lura och bedra oss på alla möjliga sätt.